loading...

ฟ้ามีตา วันที่ 7 ตุลาคม 2560

loading...

ละครฟ้ามีตา ย้อนหลัง วันที่ 7 ตุลาคม 2560

ฟ้ามีตา เป็นละครสั้น ไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่ว ‪คนที่เกิดขึ้น ลวมมาของกะทำของคุณเองทั้งสิ้น เราเลือกที่จะทำประเด่นได้ อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาว ไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่ว ‪คนที่เกิดขึ้น ลวมมาของกะทำของคุณเองทั้งสิ้น คนทำผิดเพราะอย่าตรงชาราใจ ผู้ที่ทำความใจอย่าฝืนทดทอหมดกำลังใจ